ESC را برای بستن فشار دهید

فعل اسنادی و مسند چیست